Dziekan

Dziekan
Dziekan dr n. med. Marzena Podgórska
e-mail: marzena.podgorska@wsz.pl
konsultacje dziekańskie: terminy

Dr Marzena Podgórska – absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2000), doktor nauk medycznych (2006). W latach 2001-2007 pracownik Zakładu Medycyny Molekularnej Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W 2006 roku otrzymała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl czterech publikacji, a w latach 2006-2009 trzy zespołowe nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania.
Od 2010 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.
W latach 2013-2014 członek Zespołu Ekspertów ds. Zdrowia przy Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska. Była współorganizatorem konferencji „Czym skorupka za młodu, czyli problem otyłości dzieci i młodzieży” poświęconej problematyce propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia” – konferencji poświęconej edukacji i różnym formom pomocy ludziom dotkniętym chorobą nowotworową, obie z udziałem praktyków w tym zakresie.


Marzena Podgórska PhD – a graduate of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology at the University of Gdańsk and the Medical University of Gdańsk (2000), a doctor of medical science (2006). Between 2001-2007 she worked at the Department of Clinical Molecular Biochemical Medicine at the Medical University of Gdańsk.
In 2006 she received a team award from the Minister of Health for a series of four publications, and between 2006-2009 three team awards from the Rector of the Medical University of Gdańsk for her research.
Since 2010 she has been the Dean of the Faculty of Physiotherapy and Health Sciences at Gdańsk Management College.
In 2013-2014 years she was a member of the Group of Experts on Health at the Committee on Social Affairs and Health at the City Council of Gdańsk. She was a co-organizer of the conferences What youth is used to – the problem of obesity of children and young people, devoted to the promotion of healthy diets among children and young people, and Win with cancer – support and education for health, a conference on education and various forms of assistance to people affected by cancer. Both events involved practitioners in this field.

Print Friendly, PDF & Email