Prodziekan ds. studiów Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Prodziekan dr n. med. Marta Bednarek

Prodziekan ds. studiów Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marta Bednarek
mail: marta.bednarek@wsz.pl

Dr n. med. Marta Bednarek – absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 7 listopada 2013 r. W latach 2008-2013 związana z Zakładem Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed jako doktorant i wykładowca. W roku 2011 otrzymała nagrodę Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania, była stypendystką Rektora GUMed dla najlepszego doktoranta.
Od 2012 roku związana jest Centrum Badań Klinicznych zajmującym się testowaniem i badaniem skuteczności produktów kosmetycznych, gdzie aktualnie pełni funkcję Kierownika Działu Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych oraz szefa projektów.
Od 2012 roku jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, a od 2014 sprawuje funkcję opiekuna Koła Naukowego Studentów Kosmetologii. Autorka lub współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Doctor of medical sciences Marta Bednarek – a graduate of the Medical University of Gdańsk (2008). She achieved her doctoral degree in medical sciences in the field of medical biology by the Resolution of the Council of the Medical Department at the Medical University of Gdańsk on 7th November 2013. Between 2008 and 2013 she was associated with the Department of Laboratory Medicine in the Department of Clinical Biochemistry at the MUG as a PhD student and lecturer. In 2011 she received the Rector of the Medical University of Gdańsk Reward for Ongoing Research, she also got a scholarship from the Rector of the MUG for the best PhD student.
Since 2012 she has been associated with the Centre of Clinical Research which is involved in the testing and studying the effectiveness of cosmetic products, where she currently acts as Head of the Cosmetic Products Safety Department as well as head of projects.
Since 2012 she has been an academic teacher at the Gdańsk Management College, and since 2014 she has been a supervisor at the Cosmetology Students Scientific Society. She is an author or co-author of publications in national journals as well as a presentater at national and international conferences.

Print Friendly, PDF & Email