Pratique

Praktyki zawodowe na kierunku dietetyka stanowią integralną część studiów i przygotowują studentów do samodzielnej realizacji zadań w zawodzie dietetyka. Doświadczenie zdobyte podczas praktyki umożliwia studentowi pogłębienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz pomaga w dokonywaniu wyboru przyszłego miejsca pracy.

ORGANISATION DE LA PRATIQUE:

  • po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania na praktykę do wybranych placówek. W celu odebrania dokumentów, należy zgłosić się do Biura Karier przez e-mail lub osobiściew godzinach otwarcia.
  • po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Karier podpisaną przez upoważnionego pracownika placówki dokumentację potwierdzającą realizację praktyk (tj. umowę oraz Dziennik Praktyk).
  • studenci mogą otrzymać zaliczenie praktyki w całości lub w części, si vous fournissez une preuve d'expérience professionnelle ou l'activité économique, ce qui correspond aux pratiques de programme pour la nutritionnistes. Na takich samych zasadach można otrzymać zaliczenie płatnego stażu, stage rémunéré, bénévolat, quel que soit, si elles ont eu lieu dans le pays ou à l'étranger. Dokumentację dołączoną do podania należy składać w Dziekanacie lub Biurze Karier.

Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.
Regulamin praktyk znajduje się na Page.

Wymiar praktyk na poszczególnych semestrach oraz opis miejsc, w których praktyka powinna się odbywać, znajduje się w tabeli.

Print Friendly