Практика

Praktyki zawodowe na kierunku dietetyka stanowią integralną część studiów i przygotowują studentów do samodzielnej realizacji zadań w zawodzie dietetyka. Doświadczenie zdobyte podczas praktyki umożliwia studentowi pogłębienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz pomaga w dokonywaniu wyboru przyszłego miejsca pracy.

Организация практики:

  • po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania na praktykę do wybranych placówek. W celu odebrania dokumentów, należy zgłosić się do Biura Karier przez e-mail lub osobiściew godzinach otwarcia.
  • po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Karier podpisaną przez upoważnionego pracownika placówki dokumentację potwierdzającą realizację praktyk (TJ. umowę oraz Dziennik Praktyk).
  • studenci mogą otrzymać zaliczenie praktyki w całości lub w części, если вы предоставить доказательства профессионального опыта или экономической деятельности, что соответствует практике программы для диетолога. Na takich samych zasadach można otrzymać zaliczenie płatnego stażu, оплачиваемой стажировки, добровольно, независимо от, ли они имели место в стране или за рубежом. Dokumentację dołączoną do podania należy składać w Dziekanacie lub Biurze Karier.

Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.
Regulamin praktyk znajduje się na страница.

Wymiar praktyk na poszczególnych semestrach oraz opis miejsc, w których praktyka powinna się odbywać, znajduje się w tabeli.

Print Friendly