INFORMACJA DLA OBCOKRAJOWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA I STOPNIA

Jeśli jesteś obcokrajowcem i chcesz podjąć studia I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku sprawdź, czy twoje świadectwo może zostać uznane na podstawie umowy międzynarodowej.

Jeżeli Twoje świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63, poz. 443).
Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.
Więcej informacji o procedurach nostryfikacji znajduje się na stronie kuratorium oświaty.

Od obcokrajowców wymagane jest tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
    lub
  • polskiego konsula urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Print Friendly, PDF & Email